Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

28 maja-Sesja Rady Powiatu Konińskiego.

XXIII Sesja Rady Powiatu Konińskiego odbędzie się 28 maja 2021 roku, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Koninie.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, posiedzenie odbędzie się bez udziału mieszkańców i gości. Transmisja sesji odbędzie się online i rozpocznie o godzinie 12.00.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koninie w 2020 roku.
6. Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie w roku 2020.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021 w 2020 r.
8. Sprawozdanie Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie z realizacji zadań w roku 2020.
9. Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Powiatu Konińskiego gminnym spółkom wodnym w roku 2020.
10. Informacja o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2020 r.
11. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Konińskim za 2020 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 w Powiecie Konińskim.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/330/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 13 września 2018 r. dotyczącej zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)” zmienionej uchwałą nr XI/84/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 października 2019 r., uchwałą nr XVI/126/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. oraz uchwałą nr XIX/175/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 listopada 2020 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej – dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Konińskiego do Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2021.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
18. Wnioski i oświadczenia radnych.
19. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

źródło:powiat.konin.pl

Komentarze są wyłączone.