Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Czerwona strefa w całej Polsce.

Czerwona strefa w całej Polsce.

Zasady ze strefy czerwonej zostają rozciągnięte na całą Polskę od soboty 24 października 2020 r. Wszędzie więc – w każdym
powiecie – obowiązują dokładnie takie same obostrzenia.

Edukacja
Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od poniedziałku, 26 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół
podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Wydarzenia sportowe
Współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe są organizowane bez udziału publiczności.
W zajęciach organizowanych jako forma zorganizowanej aktywności fizycznej lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym (z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób) może brać udział nie więcej niż 250
uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia.​​​

Wydarzenia kulturalne
Wydarzenia kulturalne mogą się odbywać z udziałem max. 25 proc. publiczności, przy udostępnieniu co czwartego miejsca lub przy zachowaniu 1,5 odległości. Obowiązkowe zakrywanie ust i nosa.

Gastronomia
Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji. Możliwa realizacja usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu
żywności na wynos oraz w dowozie.

•    Stołówki szkole
Zakaz dotyczy także prowadzenia stołówek szkolnych. Wydawanie posiłków dozwolone jedynie dla klas 1-3 szkół podstawowych oraz kadry szkolnej z zachowaniem reżimu sanitarnego.
•    Restauracje hotelowe
Dozwolone jest prowadzenie restauracji w hotelach, ale tylko dla gości hotelowych nocujących co najmniej jedną dobę hotelową. Podawanie posiłków odbywa się wyłącznie do stolika i w reżimie sanitarnym (zakrywanie ust i nosa przez klientów i obsługę,
zachowanie odległości itp.).

Działalność hotelarska
Działalność hoteli jest obecnie jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek oraz miejsc udostępnionych do
tańczenia.

Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, gastronomii oraz działalności kulturalnej czy sportowej – jeśli taka jest świadczona
w hotelu itp. Baseny, centra fitness oraz siłownie – tylko dla gości hotelowych przebywających z hotelu co najmniej 1 dobę hotelową.

Aquaparki i baseny
Zawieszenie działalności.
Obiekty te mogą działać w hotelach wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową.
Z zakazu prowadzenia działalności wyłączone są baseny, siłownie, kluby i centra fitness, które: działają w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów, są przeznaczone dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, są przeznaczone dla studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.

Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne
zawieszenie działalności

Siłownie i centra i kluby fitness
Zawieszenie działalności.
Obiekty te mogą działać w hotelach wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową.
Z zakazu prowadzenia działalności wyłączone są baseny, siłownie, kluby i centra fitness, które: działają w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów, są przeznaczone dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, są przeznaczone dla studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.
Sportowe kluby taneczne i szkoły tańca są wyłączone z zakazu prowadzenia działalności polegającej na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub
w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni.

Kina
Wydarzenia kulturalne mogą się odbywać z udziałem max. 25 proc. publiczności, przy udostępnieniu co czwartego miejsca lub przy zachowaniu 1,5 odległości. Obowiązkowe zakrywanie ust i nosa.

Sanatoria, rehabilitacja, uzdrowiska
Sanatoria i działalność uzdrowiskowa zawieszona, z możliwością dokończenia już rozpoczętych turnusów. Wyjątkiem są przypadki,
w których zaprzestanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta.

Zgromadzenia publiczne i spotkania
Możliwość organizowania zgromadzeń do 5 osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Uczestnicy powinni utrzymywać dystans 1,5 m od siebie i zakrywać usta i nos.
Ograniczenie liczby osób dotyczy też imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej niezależnie od ich rodzaju – do 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego (z wyjątkiem spotkań służbowych).
Powyższe limity nie dotyczą miejsc kultury.

Kościoły
Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 7 m2 przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.
Wesela, komunie, konsolacje i inne uroczystości rodzinne oraz przyjęcia okolicznościowe
Zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesel, konsolacji i innych).

Transport zbiorowy
Pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:
a) 50% liczby miejsc siedzących albo
b) 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
Limity dotyczą także transportu dla uczniów organizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego.

Maski
Obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej w całym kraju.

Handel
Obowiązują ograniczenia w sklepach uzależnione od wielkości sklepu. Obowiązują limity dotyczące liczby osób w sklepach - dla
sklepów o powierzchni do 100 m2 - 5 osób na kasę, dla sklepów powyżej 100 m2 - 1 osoba na 15 m2, obowiązek zakrywania ust
i nosa oraz noszenia przez klientów podczas zakupu towarów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do
dezynfekcji rąk.

Kluby nocne, dyskoteki, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych i szkół tańca
zawieszenie działalności

Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu
Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu działają w reżimie sanitarnym. W miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność,
przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku, gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.

Stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między tymi stanowiskami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej co najmniej 2 m od powierzchni podłogi.

Przemieszczanie się osób
Dzieci i młodzież do 16. roku życia:
W godzinach 8:00-16:00 istnieje obowiązek przemieszczania się dzieci do 16 roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna.

 

 

 

 

źródło:www.gov.pl

 

Komentarze są wyłączone.