Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Konkurs o statuetkę Kariatydy-regulamin.

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie po raz kolejny organizuje Konkurs o statuetkę Kariatydy. Jego celem jest uhonorowanie wyróżniających się animatorów kultury oraz osób tworzących i wspierających kulturę, którzy swoją działalnością przyczynili się do rozwoju kultury regionie.

Konkurs obejmuje swym zasięgiem Konin oraz powiaty: koniński, kolski, słupecki, turecki. Statuetki Kariatydy przyznane zostaną w następujących kategoriach:

–  Twórca – osoby tworzące w poszczególnych dziedzinach artystycznych (muzyka, plastyka, taniec, literatura, fotografia, film), które mają wybitne osiągnięcia w swojej dziedzinie.
Animator Kultury – osoby zawodowo lub społecznie zaangażowane w inspirowanie, współtworzenie i rozwój działań artystycznych i kulturalnych, przy czym zaangażowanie zawodowe powinno zdecydowanie wykraczać poza standardowy zakres czynności.
Mecenas Kultury – Sponsor – instytucje, przedsiębiorstwa, firmy wspierające działania o charakterze kulturalnym.
–  Samorząd Lokalny – pracownicy administracji samorządowej i radni lokalnych samorządów prowadzący politykę wyraźnie sprzyjającą rozwojowi kultury na danym terenie.
Nova – osoby od 18 do 30 roku życia, które mają znaczące osiągnięcia twórcze w swojej dziedzinie lub w animacji kultury czy edukacji artystycznej.
- Razem – zespół osób realizujących wspólne przedsięwzięcia dla lokalnej społeczności, np. zespół redakcyjny, edukacyjny, animatorów, realizatorów wydarzeń itp. W skład zespołu może wchodzić od 2 do 5 osób.

O przyznaniu statuetki decyduje Kapituła Konkursu powoływana przez Dyrektora              Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, w której skład wchodzą: Justyna Kałużyńska-Markocka, Witold Nowak, Krzysztof Pydyński, Lucyna Lenard-Woźniak, Ewelina Rapeła, Katarzyna Rybicka, Damian Kruczkowski, Anna Pilarska, Justyna Szczap, Monika Marciniak, Anna Szwacińska, Marcin Szafrański, Dorota Szkudlarek, Bartosz Stachowiak, Elżbieta Miętkiewska-Markiewicz.

Członkowie Kapituły nie mogą być zgłoszeni jako kandydaci w Konkursie. Ich ewentualne zgłoszenia nie będą rozpatrywane.
Zgłoszenia kandydatur do nagrody dokonuje się wyłącznie w formie pisemnej, na podstawie formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
Prawo do zgłaszania kandydatów do otrzymania statuetki mają instytucje, organizacje, osoby fizyczne, a także członkowie Kapituły. Jeden podmiot może zgłosić tylko jedną kandydaturę w danej kategorii. Jeden kandydat może być zgłoszony tylko w jednej kategorii.

Zgłoszone do Konkursu osoby będą oceniane przez członków Kapituły w głosowaniu tajnym, po krótkiej prezentacji każdego z kandydatów. Kapituła może przenieść zgłoszenie kandydata do innej kategorii konkursowej. Zasady głosowania określa odrębny regulamin obowiązujący członków Kapituły. W każdej kategorii jedna osoba z największą liczbą punktów zostanie uhonorowana statuetką Kariatydy.
Kapituła może zadecydować o przyznaniu Kariatydy Wielkiej twórcom i animatorom za szczególny wkład w rozwój kultury.

Nagrody mają charakter finansowy z wyjątkiem kategorii Samorząd lokalny oraz Mecenas kultury – Sponsor. W kategoriach Twórca, Animator kultury, Nova, Razem nagroda wynosi 1000 zł. Laureat Kariatydy Wielkiej otrzymuje 1500 zł.
Dana osoba może otrzymać statuetkę Kariatydy tylko jeden raz.

Osoby, które nie zostały laureatami, mogą być ponownie zgłaszane w kolejnych latach.
Statuetki zostaną wręczone podczas uroczystej Gali Kariatydy w dniu 5 maja 2022 r. w Centrum Kultury i Sztuki – Domu Kultury Oskard w Koninie.

Zgłoszenia udziału w Konkursie należy przesłać do 13 marca 2022 r. na załączonym formularzu z niezbędnymi podpisami na adres:
Centrum Kultury i Sztuki – DK Oskard
ul. Aleje 1 Maja 7A
62-510 Konin.

Obowiązkowe jest przesłanie wersji elektronicznej w edytowalnym pliku na adres:
p.pachulska-wojdak@ckis.konin.pl
1. Obrady Kapituły i wyłonienie kandydatów odbędzie się 24 marca 2022 r.
2. W kwestiach spornych decydujący głos należy do Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki         w Koninie.
3. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Centrum Kultury i Sztuki w Koninie,
ul. Okólna 47a, 62-510 Konin, tel. (63) 243 63 50 oraz na stronie internetowej   www.ckis.konin.pl

Informacji na temat konkursu udziela Paulina Pachulska-Wojdak, tel. (63) 243 63 50,
e-mail:  p.pachulska-wojdak@ckis.konin.pl

 

 

 

ckis.konin.pl

Komentarze są wyłączone.