Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Małe granty 2022.

Miasto Konin informuje, że istnieje możliwość sfinansowania lub dofinansowania realizacji zadań publicznych w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (małe granty) ze środków budżetu Miasta Konina. Wydziałem obsługującym jest Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie.

Zakresy obsługiwane to:
- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- działalność charytatywna; - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
- działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; - upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
- promocja i organizacja wolontariatu
- działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie wymienionym.

Oferty należy składać od 1 stycznia 2022 r. poprzez generator https://konin.engo.org.pl. Wygenerowaną ofertę z sumą kontrolną należy wydrukować. Podpisaną należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta UM Konin lub przesłać pocztowo na adres: UM Konin Plac Wolności 1; 62-500 Konin z dopiskiem „małe granty COP”. Dopuszczalne jest również złożenie oferty w formie papierowej (tradycyjnej). Wzór oferty do pobrania pod adresem: https://bip.konin.eu/index.php?d=granty_instrukcja.

Dodatkowe informacje:
Marek Kowalczykiewicz tel. 63 240 10 28
email: marek.kowalczykiewicz@konin.um.gov.pl.

 

 

Miasto Konin

 

Komentarze są wyłączone.