Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Nabór na Targi Enlit Europe we Włoszech.

Trwa nabór przedsiębiorstw na wspólne stoisko pod marką Wielkopolska Dolina Energii na Targi Enlit Europe, Mediolan, Włochy, które odbędą się w dniach 30.11.2021 r. – 02.12.2021 r.

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Wielkopolski Wschodniej – Wielkopolskiej Doliny Energii, których działalność jest zgodna z co najmniej jednym obszarem inteligentnej specjalizacji dla regionu lub podregionu konińskiego wg kryteriów określonych § 2 ust. 1 Regulaminu (Załącznik do Zarządzenia Nr 128/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30.06.2021 r.)

Zgłoszenia udziału w targach w ramach wspólnego stoiska wystawienniczego należy dokonać poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego, oświadczenia o pomocy de minimis, formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz aktualnego wypisu z KRS/CEIDG na adres Urząd Miejski w Koninie, Wydział Obsługi Inwestora, pl. Wolności 1, 62-500 Konin w ciągu 15 dni roboczych od ogłoszenia o naborze na stronie internetowej www.wde.org.pl.
Dopuszcza się możliwość dokonania zgłoszenia w formie elektronicznej na adres e-mail: info@wde.org.pl jednakże przedsiębiorca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać organizatorowi wersję papierową dokumentacji rekrutacyjnej.

Lista rankingowa przedsiębiorców zakwalifikowanych do udziału w targach tworzona jest spośród zgłoszeń spełniających kryteria formalne po weryfikacji spełnienia warunków dotyczących inteligentnych specjalizacji na podstawie kolejności zgłoszeń. Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie www.wde.org.pl oraz www.konin.pl w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia naboru.
Przedsiębiorcy, którzy zakwalifikują się do udziału w targach zobowiązani są do podpisania z organizatorem umowy.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy – Pobierz

Regulamin – Pobierz

Oświadczenie o pomocy de minimis – Pobierz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - Pobierz

Wzór umowy – Pobierz

Organizacja wspólnego stoiska na targach realizowana jest w ramach projektu pn. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” nr RPWP.01.04.02-30-0003/19, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałania 1.4.2. Promocja gospodarcza regionu.

Dodatkowe informacje:
Wydział obsługi Inwestora, Urzędu Miejskiego w Koninie, tel. 63 240 12 34.

 

 

 

 

źródło/zdj:Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.