Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

PGKiM jest zarządcą lokali miasta i lokali wynajmowanych przez miasto od innych właścicieli.

Zgodnie z zawartą umową, od  dnia 1 stycznia 2021 r. PGKiM Sp. z o.o.  w Koninie jest zarządcą wszystkich lokali mieszkalnych będących własnością Miasta Konina oraz lokali mieszkalnych wynajmowanych przez Miasto od innych właścicieli w celu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej.

Umowa została zawarta 3 grudnia 2020 roku pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie a Miastem Konin o powierzenie wykonywania zadania własnego Miasta Konina w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem miasta.
Spółka jako zarządca lokalu działa w imieniu Miasta Konina i sprawy dotyczące eksploatacji lokalu oraz utrzymania budynków mieszkalnych będących własnością Miasta, należą do jego kompetencji.

Biuro Obsługi Klienta zarządcy mieści się przy ul. Marii Dąbrowskiej 8 w Koninie i czynne będzie: w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00, a od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Telefon do Biura Obsługi Klienta: 63 242 82 76.
Informacja o danych teleadresowych i godzinach funkcjonowania Biura Obsługi Klienta są ujęte na stronie internetowej nowego zarządcy pod adresem: www.pgkim.konin.pl.

 

 

logo:facebook/pgkimkonin

Komentarze są wyłączone.