Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

„Senior +” – nabór ofert.

Urząd Wojewódzki w Poznaniu informuje, że od 7 grudnia można składać oferty w otwartym konkursie nowej edycji wieloletniego programu „Senior +”.

W ramach programu „Senior +”, samorządy mogą ubiegać się o dotacje na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W projekcie budżetu na 2022 rok na program zaplanowano 60 mln złotych.

Dokumenty można składać do 11 stycznia 2022 roku, do godziny 16. Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert, dostępnym na stronie das.mrips.gov.pl.
W związku z punktem IV.9.1. ogłoszenia o otwartym konkursie ofert – Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021–2025, edycja w 2022 r., w przypadku stwierdzenia w ofercie błędów formalnych, wojewoda informuje o nich oferenta drogą elektroniczną na adres e-mail oferenta wskazany w ofercie i wzywa do jej poprawienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia oferty.

Więcej informacji: http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/586(odnośnik zewnętrzny)

 

 

poznan.uw.gov.pl

Komentarze są wyłączone.