Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Sesja Rady Powiatu Konińskiego.

Kolejna sesja Rady Powiatu Konińskiego rozpocznie się w środę 22 grudnia o godz. 12.00 w sali konferencyjnej starostwa.

Sesja zwołana została przez Przewodniczącą Rady Powiatu (w trybie art. 15 ust 7 ustawy o samorządzie powiatowym) na wniosek Zarządu Powiatu w związku z koniecznością dokonania pilnych zmian w planie finansowym powiatu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2021.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
6. Wnioski i oświadczenia radnych.
7. Zamknięcie obrad.

 

 

 

powiat.konin.pl

Komentarze są wyłączone.