Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Szczegółowy opis obostrzeń strefy żółtej.

W związku z bardzo dynamicznym przyrostem zachorowań na COVID-19, Ministerstwo Zdrowia wprowadziło od soboty
11 października w całej Polsce strefę żółtą, z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej. Od od soboty 17 października weszły zmiany w obostrzeniach strefy żółtej.

Edukacja:
w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe.

Wydarzenia sportowe:
współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe są organizowane bez udziału publiczności.

Wydarzenia kulturalne:
odbywają się:
1. W pomieszczeniach pod warunkiem:
a) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,
b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.
2. W obiektach sportowych na otwartej przestrzeni pod warunkiem:
a) udostępnienia co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,
b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

Gastronomia:
prowadzenie działalności możliwe w określonych godzinach: od 6:00 do 21:00.
Ograniczenia w zakresie godzin nie stosuje się do realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos.
W lokalu klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos.
Obowiązują limity: co drugi zajęty stolik, 1 osoba na 4 m2.

Działalność hotelarska:
obecnie jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek oraz miejsc udostępnionych do tańczenia.
Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, gastronomii oraz działalności kulturalnej i sportowej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp. Baseny, centra fitness oraz siłownie – tylko dla gości hotelowych przebywających z hotelu co najmniej 1 dobę hotelową.

Aquaparki i baseny:
zawieszenie działalności
Z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
przeznaczonych dla pacjentów oraz przeznaczenia tych obiektów dla sportu wyczynowego, a także studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.

Zakaz prowadzenia działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności
w podklasie 96.04. – podklasa ta obejmuje: działalność usługową łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów
odchudzających, salonów masażu itp. mającą na celu poprawę samopoczucia).

Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne:
obowiązek, aby jednoczesna liczba osób korzystających była nie większa niż 1 osoba na 10 m2  powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów.

Siłownie i centra i kluby fitness:
zakaz działalności
Z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness działających w podmiotach wykonujących działalność
leczniczą przeznaczonych dla pacjentów oraz przeznaczenia tych obiektów dla sportu wyczynowego, a także studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.

Zakaz prowadzenia działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności
w podklasie 96.04. – podklasa ta obejmuje: działalność usługową łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów
odchudzających, salonów masażu itp. mającą na celu poprawę samopoczucia).

Kina:
udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym, że nie więcej niż 25% liczby miejsc, widzowie zasłaniają usta i nos.

Sanatoria, rehabilitacja, uzdrowiska:
warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału
pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Tak samo leczenie
uzdrowiskowe, leczenie sanatoryjne dzieci.

Zgromadzenia:
możliwość organizowania zgromadzeń do 25 osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Uczestnicy powinni utrzymywać dystans 1,5 m od siebie i zakrywać usta i nos.

Kościoły:
jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. w uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 4 m2

Wesela, komunie, konsolacje i inne uroczystości rodzinne oraz przyjęcia okolicznościowe (od 19.10.2020 r.):
organizacja imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne) z udział max 20 osób – bez możliwości zabawy tanecznej. Uczestnicy wesel, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych mają obowiązek zakrywania ust
i nosa do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje.

Transport zbiorowy:
pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:
a) 50% liczby miejsc siedzących albo
b) 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
Obowiązek zakrywania ust i nosa.

Maski:
obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej.

Handel:
obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towa¬rów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do
dezynfekcji rąk.

Kluby nocne, dyskoteki, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych i szkół tańca:
zawieszenie działalności

Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu:
w miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku, gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.

Transport lotniczy:
obowiązek:
1) zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie statku powietrznego;
2) dezynfekcji statku powietrznego:
a) raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami,
b) po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną,
c) przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin;
3) przekazania pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, do wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla
celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart – w przypadku, gdy pasażer przekracza granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Komentarze są wyłączone.