Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Targi Odnawialnych Źródeł Energii – nabór wystawców.

Prezydent Miasta Konina ogłasza nabór przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu funkcjonujących na terenie Konina oraz powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego, objętych projektem pn. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” w charakterze wystawców na Targi Odnawialnych Źródeł Energii – „Nowa Energia w Regionie”, które odbędą się w dniach 8-9 czerwca 2022 r. w budynku Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, przy ul. Przyjaźni 1.

Zgłoszenia do udziału w Targach w charakterze wystawcy, należy dokonać poprzez wypełnienie i podpisanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania wystawcy, następujących dokumentów rekrutacyjnych:
- Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych – plik do pobrania,
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – plik do pobrania,
- Oświadczenie o pomocy de minimis – plik do pobrania.

Dokumenty rekrutacyjne, należy złożyć na adres: Urząd Miejski w Koninie, Wydział Obsługi Inwestora, pl. Wolności 1,62-500 Konin, w nieprzekraczalnym terminie do 6 maja 2022 roku.
Dopuszcza się możliwość dokonania zgłoszenia w formie elektronicznej na adres:
izabela.wieczorek@konin.um.gov.pl, magdalena.jankowska@konin.um.gov.pl,
Wystawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać drukowaną wersję (papierową) dokumentacji rekrutacyjnej.

Udział w Targach w charakterze wystawcy jest bezpłatny, a szczegółowe zasady i warunki organizacji Targów zostały określone Zarządzeniem Nr 41/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 marca 2022 roku, w sprawie przyjęcia Regulaminu Targów Odnawialnych Źródeł Energii – „Nowa Energia w Regionie” w Koninie, link: https://bip.konin.eu/index.php?d=pz_szczegoly&id=2431&kad=

Dodatkowe informacje: Wydział Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Koninie, pl. Wolności 1, 62-500 Konin, tel.: 63 240 12 34,
e-mail: izabela.wieczorek@konin.um.gov.pl,
e-mail: magdalena.jankowska@konin.um.gov.pl

Targi OZE – „Nowa Energia w Regionie” w Koninie realizowane w ramach projektu pn. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” nr RPWP.01.04.02-30-0003/19. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałania1.4.2. Promocja gospodarcza regionu.

 

 

 

Miasto Konin

 

Komentarze są wyłączone.