Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Uchwalono budżet miasta na 2022 rok.

Budżet Miasta Konina na rok 2022 zakłada dochody w wysokości 555.779.567,65 złotych oraz wydatki na poziomie 554.155.204,57 złotych.

Za uchwałą budżetową zagłosowało 14 radnych, 7 było przeciwko, jedna osoba wstrzymała się od głosu.
Po stronie wydatków są trzy pozycje:
- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza (ponad 212 milionów zł, w tym 40 milionów rocznie kosztuje miasto wychowanie przedszkolne będące zadaniem własnym),
- pomoc społeczna i rodzina (ponad 96 milionów zł),
- transport i łączność (ponad 40 milionów zł).

Świadczeniem wychowawczym 500+ co miesiąc średnio objętych jest około 10.400 dzieci z ponad 7.406 rodzin. Miesięczny wydatek na ten cel to około 5,2 miliona zł.  W ramach świadczeń rodzinnych – ze środków własnych gminy - wypłacana jest jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. W 2021 roku są to 104 świadczenia dla 102 rodzin. Na 2022 rok zaplanowano wypłatę 150 świadczeń.

Na transport i łączność przeznaczono ponad 40 milionów zł, w tym ponad 4 miliony to wydatki majątkowe na drogi w mieście. W 2022 roku Miasto Konin zrealizuje za kwotę 2,6 miliona zł następujące nowe zadania inwestycyjne:
- przebudowa ulic: Marii Skłodowskiej-Curie, Flisackiej, Krańcowej na odcinku od Bernardynki do Wojciechowa, Bocznej i Grójeckiej (nad rzeką),
- budowa oświetlenia w rejonie ulic Niemieckiej, Szwedzkiej, Ukraińskiej, Angielskiej, Francuskiej oraz Parku Ojców, a także doświetlenie siłowni przy ul. Wyspiańskiego i w rejonie ul. Grójeckiej 126,
- park kieszonkowy przy ul. Sybiraków 2-4, ul. Kleczewskiej 10,  ul. Zakole 1-3, ul. Sosnowej.

Na wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego przeznaczymy ponad 24 miliony zł, w tym na realizację zadania pn.”Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie” ponad 13 milionów zł. Na kulturę fizyczną - blisko 21 milionów, z czego na „Przebudowę Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego”  około 7 milionów. Na przebudowę najstarszego stadionu w mieście pozyskaliśmy wsparcie z  Rządowego Funduszu  Inwestycji Lokalnych oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydamy 41 milionów zł, na gospodarkę mieszkaniową blisko 30 milionów zł i 16 milionów zł na  bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową.

W 2022 roku po raz kolejny realizowany będzie plan zadań przyjętych do wykonania w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na łączną kwotę ponad 3,5 miliona złotych.

Zaplanowano także pierwszy etap realizacji dwóch dużych projektów finansowanych z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 w ramach Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, którymi są: „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina”, „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”. W ramach pozyskanych środków unijnych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój miasto będzie realizowało nowy projekt „Szkolna ławka dla każdego” na kwotę blisko 500 tysięcy zł na adaptację pomieszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i w Szkole Podstawowej nr 11. Miasto Konin będzie również realizowało następny etap projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI-etap III”, w ramach którego za ponad milion zł wybudowanych zostanie sześć dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji w mieście Konin.

Prezydent Konina Piotr Korytkowski:
„Wpływ na tworzenie przyszłorocznego budżetu mają również jednostki  organizacyjne, ich realne możliwości dochodowe oraz planowane w mieście stawki podatkowe. Budżet jest kompromisem między potrzebami mieszkańców a możliwościami finansowymi miasta. Pragnę zaznaczyć, że zarówno budżet, jak i WPF uchwałami RIO uzyskały opinię pozytywną – wyjaśniał prezydent Piotr Korytkowski. -  W 2022 roku prawdopodobnie będziemy w dalszym ciągu  walczyć ze skutkami pandemii COVID-19”.

 

 

Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.