Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Konina”

Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski ogłasza nabór wniosków do udziału w przedsięwzięciu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Konina” w 2022 roku dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie §3 ust. 2 Uchwały nr 685 Rady Miasta Konina z dnia 2 lutego 2022 r.
w sprawie przyjęcia zasad i trybu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu Miasta Konina w 2022 roku” ogłaszam nabór wniosków
na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2022 roku.

1. Termin składania wniosków: 23 luty do 15 czerwca 2022 r.
2. Za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę wpływu kompletnego wniosku wraz
z załącznikami.
3. Wnioski rozpatruje się wg. kolejności daty wpływu do momentu wyczerpania
środków finansowych przewidzianych na realizację przedsięwzięcia.
4. W ramach przedsięwzięcia planuje się pokryć w całości koszty związane
z odbiorem, transportem i przekazaniem do utylizacji wyrobów zawierających
azbest.
5. Prace polegające na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów
zawierających azbest będą realizowane przez uprawniony podmiot wybrany przez
Urząd Miejski w Koninie.
6. Wnioski należy składać Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, Pl.
Wolności 1, 62-500 Konin lub bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska
ul. Wojska Polskiego 2, 62-500 Konin.
7. O zakwalifikowaniu się do przedsięwzięcia właściciel nieruchomości zostanie
poinformowany pisemnie.
8. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu(63) 240-13-50 lub (63) 240-13-55 oraz na adres e-mail:
srodowisko@konin.um.gov.pl

 

Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.