Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Wielkopolskie Centrum Aktywności Zawodowej.

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. rozpoczyna realizację projektu, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób biernych zawodowo: „Wielkopolskie Centrum Aktywności Zawodowej III Edycja”.

Do udziału w projekcie zachęca się szczególnie:

1. Osoby bierne zawodowo,
2. Zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym, m.in.:
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby korzystające ze wsparcia Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
- osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym.
3. mieszkające na terenie województwa wielkopolskiego.

W ramach projektu dla uczestników przewidziano:

1. Cykl wsparcia psychologiczno – doradczego:
- opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji,
- indywidualne poradnictwo zawodowe,
- indywidualne poradnictwo psychologiczne,
- trening kompetencji i umiejętności społecznych.

2. Szkolenia zawodowe
Na podstawie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji opracowane zostaną programy szkoleń zawodowych. Szkolenia trwać będą śr. 120 godzin i zakończą się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie przez uczestników kompetencji/kwalifikacji zawodowych.

3. Staże zawodowe
 Uczestnicy wezmą udział w 3 miesięcznych stażach zawodowych, w ramach których ugruntują w środowisku zawodowym kompetencje/kwalifikacje nabyte podczas szkoleń.

4. Pośrednictwo pracy
 Wsparcie pośrednika pracy pomoże uczestnikom odnaleźć się na rynku pracy – tak, aby jak najwięcej z nich znalazło zatrudnienie.

Dla uczestników przewidziano wsparcie towarzyszące w postaci:
- stypendium szkoleniowego,
- stypendium stażowego,
- materiały szkoleniowe,
- wyżywienie podczas szkoleń,
- zwrot kosztów dojazdu.

Więcej informacji: www.wcaz3.pl.

,

 

Komentarze są wyłączone.