Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

XVI sesja Rady Powiatu Konińskiego.

XVI sesja Rady Powiatu Konińskiego.

Na XVI sesji Rady Powiatu Konińskiego zatwierdzono: jedenaście uchwał, przyjęto trzy informacje oraz sprawozdanie. Radni
wysłuchali też relacji starosty konińskiego z działalności zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym oraz wydarzeń z życia powiatu.

Na XVI sesji Rady Powiatu Konińskiego dokonano zmian w uchwałach, które zatwierdzały realizację projektów: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)” oraz „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (V)”. Organ stanowiący, powierzył gminie Kramsk rozbudowę pasa drogowego o pętlę i zatokę autobusową przy drodze nr 3212P na odcinku Morzysław Kolonia – Rudzica, jako zadanie własne. Ponadto wyraził zgodę na nabycie na rzecz
powiatu, nieruchomości w gm. Rzgów, zajętej pod drogę powiatową.

Na podstawie złożonych wniosków, radni uznali dofinansowanie dla pięciu gmin na wsparcie działania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Każda otrzymała 10 tysięcy złotych. Gminy Grodziec i Kleczew przeznaczą środki na zakup średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, natomiast gminy Kramsk, Sompolno i Stare Miasto wykorzystają dofinansowanie na termomodernizację strażnic.
Radni przyjęli również autopoprawki zgłoszone przez zarząd i dokonali zmian w budżecie na rok bieżący, również w wieloletniej
prognozie finansowej.

Druga część sesji odniosła się do głosowania w sprawie wyboru członka zarządu powiatu. Od 3 lutego (po śmierci radnego Zenona Paszka) Zarząd Powiatu Konińskiego działa w czteroosobowym składzie: starosta Stanisław Bielik (przewodniczący zarządu),
wicestarosta Władysław Kocaj, radni: Ryszard Nawrocki i Elżbieta Raźna. W trakcie obrad, starosta Stanisław Bielik, zgodnie
z przysługującym mu prawem, wskazał kandydaturę Tadeusza Słodkiewicza, na członka zarządu radnego. Po tajnym głosowaniu
odrzucono jednak kandydaturę Słodkiewicza (stosunek głosów czternaście do dziesięciu i jeden wstrzymujący się).

Kolejna sesja Rady Powiatu Konińskiego przewidziana jest po wakacjach. Radni głosować będą m.in. nad udzieleniem zarządowi
powiatu wotum zaufania i absolutorium w sprawie wykonania budżetu za rok 2019.

 

 

 

fot.powiat.konin.pl

Komentarze są wyłączone.