Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Zaproszenie na konsultacje społeczne.

Zaproszenie na konsultacje społeczne.

Zarząd Powiatu Konińskiego zaprasza mieszkańców powiatu konińskiego, wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest projekt Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2022-2024.

Opinie, uwagi i wnioski do projektu można zgłaszać w terminie od 13 października 2021 r. do 29 października 2021 r. drogą elektroniczną na adres: krzysztof.czajkowski@powiat.konin.pl.

Opinie, uwagi i wnioski zgłaszać należy na załączonym formularzu ankiety konsultacyjnej.

Ankieta konsultacyjna

Projekt programu na lata 2022-24

,

Komentarze są wyłączone.