Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Zatrzymywanie i ponowne wykorzystywanie deszczówki-dofinansowanie.

Miasto Konin będzie dofinansowywać rozwiązania, których celem jest zatrzymywanie i ponowne wykorzystywanie deszczówki.

Zgodnie z podjętą w dniu 25 listopada 2020 r. Uchwałą Rady Miasta Konina nr 445 od dnia 1 lipca 2021 roku, Miasto Konin będzie dofinansowywać rozwiązania mające na celu zatrzymywanie i ponowne wykorzystywanie wody pochodzącej z opadów deszczu. Celem dotacji jest zwiększenie naturalnej retencji na terenie Miasta Konina, utrzymanie zasobów wód gruntowych oraz poprawa mikroklimatu poprzez budowę systemów do zagospodarowania wód opadowych i roztopowych.

Dotacja obejmuje następujące inwestycje:
- budowę naziemnego wolnostojącego szczelnego zbiornika na wody opadowe z dachu,
- budowę podziemnego szczelnego zbiornika na wody opadowe.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty zakupu, montażu, budowy i uruchomienia instalacji, pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:
- przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika retencyjnego;
- zbiornik retencyjny nadziemny lub podziemny – zamknięty.

Dotacja może być udzielona tylko jeden raz na nieruchomość i
wynosi 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż:
- 2000,00 zł – na wykonanie naziemnego wolnostojącego szczelnego zbiornika,
- 6000,00 zł – na wykonanie podziemnego szczelnego zbiornika o pojemności do 5 m3,
- 10000,00 zł - na wykonanie podziemnego szczelnego zbiornika o pojemności powyżej 5 m3 do 10m3,
- 14000,00 zł - na wykonanie podziemnego szczelnego zbiornika o pojemności powyżej 10m3.

Warunkiem uzyskania dotacji celowej jest złożenie kompletnego wniosku przed realizacją inwestycji w terminie do 15 października danego 2021 roku
- datą złożenia wniosku jest data jego wpływu do Urzędu Miejskiego w Koninie
- złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji,
- wnioski będą rozpatrywane i realizowane według kolejności zgłoszeń,
- wnioski, które nie zostaną zrealizowane w danym roku budżetowym z powodu braku środków, będą rozpatrzone w następnym roku kalendarzowym.

Wnioski będą przyjmowane od 01 lipca 2021 roku - złożone przed czasem nie będą rozpatrywane.

Wniosek: https://bip.konin.eu/index.php?d=sprawa_karta&nr=OS-4.

 

 

 

 

 

źródło:Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.