Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Zmiany w dodatkach mieszkaniowych.

Zmiany w dodatkach mieszkaniowych.

Zmiany w zakresie dodatków mieszkaniowych wchodzą w życie 1.07.2021 r. , w związku z nowelizacją ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.

Z dniem 01.07.2021 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U.2019.2133 ze zm,.) wprowadzona ustawą  z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, która została ogłoszona 4 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. Poz. 11):
- nowy wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach określony w załączniku nr 1 i 2 do Uchwały nr 557 Rady Miasta Konina z dnia 26 maja 2021 r.
- zmiana definicji dochodu uzyskanego w okresie trzech miesięcy przed miesiącem składania wniosku, który będzie określany na podstawie przepisów w rozumieniu 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, w związku z tym osoby zatrudnione muszą przedstawić nowe wzory zaświadczeń o dochodach
- osoby mieszkające w lokalach niewyposażonych w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego nie muszą już okazywać się fakturą za zużycie energii elektrycznej
- zmianie ulegają limity dochodu uzyskanego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Średniomiesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie może przekraczać w gospodarstwie:
1. jednoosobowym – 40%
2. wieloosobowym – 30%
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu złożenia wniosku
- wnioskodawcy będą obowiązani przedstawić dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Opracowana została Karta pomocnicza do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego zawierająca niezbędne dane.

Powyższe zmiany dotyczą osób, które wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego składają po 1 lipca. Niezbędne formularze można pobrać z BIP Urzędu Miejskiego.
Więcej informacji: Wydział Spraw Lokalowych (ul. Wojska Polskiego 2) oraz pod nr telefonów: 63 240 11 85 i 63 240 13 48.

 

 

 

źródło:Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.